_

„Képzéssel és képességfejlesztéssel a sikeres integrációért a Start Nonprofit Kft-nél”

A projekt célja, hogy a fejlesztés eredményeképpen javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei, ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintje növekedjen.

Az EFOP-1.1.6-17-2017-00005 azonosítószámú projekt keretein belül a Start Nonprofit Kft. alapvető- és szakmai képzést valósít meg, 240 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállaló bevonásával.

A projektben résztvevő munkavállalóink részére folyamatosan rendelkezésre állnak Társaságunk segítő szakemberei, segítő-, és mentori szolgáltatások biztosításával.

A projektet megvalósító Start Nonprofit Kft. és a projektben dolgozó szakemberek kiemelt célja volt, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzésének, fejlesztésének lehetőségét minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa és támogassa.

Az EFOP 1.1.6-17-00005 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja, hogy a fejlesztés eredményeképpen javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei, ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintje növekedjen. A konstrukció a megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfejlesztést, valamint kereslet-vezérelt képzési lehetőségeket biztosít a célcsoporttagok számára. További cél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek olyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben, munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá váljanak az értékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditált foglalkoztatónál.

Az EFOP-1.1.6-17-00005 azonosító számú „Képzéssel és képességfejlesztéssel a sikeres integrációért a Start Nonprofit Kft-nél” elnevezésű pályázat 2018. január 15. – 2019. december 31. között megvalósult meg.

A projekt keretében 280 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállaló készség-, szakmai és magatartás alapú kompetencia felmérésének lebonyolítására került sor, tapasztalt szakemberek bevonásával. A képzést megalapozó szakmai és magatartás alapú kompetencia felmérése a következő dimenziók mentén történt: szociális, társas viselkedés, magatartás munkahelyzetben, teljesítmény, szakmai készségek, személyes kompetenciák, társas kompetenciák, módszerkompetenciák. A felmért képességek, készségek átfogó képet alkotnak a megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeiről, értékteremtő munkavégző képességükről, fejleszthető képességükről. A felmérésben részt vett célcsoporttagok 1-5-ig tartó értékelési skála alapján adott válaszait összesítve jól definiálható, informatív konzekvenciákat vonhatók le.

A projekt keretein belül a Start Nonprofit Kft. az alábbi alapvető- és szakmai képzést valósított meg 260 fő bevonásával, 5 akkreditált telephelyen, 16 csoport formájában:

„Alapvető képzések” (7 csoport)

Az „Alapvető képzések” egy kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, munkavállalást elősegítő, elméleti, valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati)
elemeket tartalmazó rendszerben felépített képzési forma. A képzés elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és konfliktuskezelést, valamint reális énkép kialakulását. A 20 modulból álló képzési program megtanítja a résztvevőket a csoportos munkavégzés törvényszerűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé teszi őket az egymástól eltérő tulajdonságokra. Gyakoroltatja és fejleszti a beilleszkedést, az alkalmazkodás és az önálló ügyintézés képességeit, viselkedés elemeit.

„Konyhai kisegítő képzés” (1 csoport)

A Konyhai kisegítő képzési program célja az volt, hogy olyan, a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását tegye lehetővé a célcsoporttagok részére, amik révén konkrét szakmához jutva, felkészültebben léphetnek ki akár a munkaerőpiacra is. Legfőbb célként állapítható meg továbbá az olyan szakemberek képzése, akik képesek szakács felügyelete mellett végezni munkájukat.

„Lakástextil-készítő képzés” (7 csoport)

A Lakástextil-készítő képzési program célja a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. Legfőbb célként állapítható meg olyan szakemberek képzése, akik képesek lakástextil termékek szabásmintáinak elkészítésére, elkészítésére, szabására, készítésére, javítására, valamint feladataikat balesetvédelmi, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásával végezni.

„Számítástechnikai képzés” (1 csoport)

A program alapvető célja a digitális írástudás elsajátítása volt. Ennek során elérendő célként fogalmazódott meg, hogy a képzésben részt vevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez. A résztvevők megszerezték a számítógép-használattal összefüggő gyakorlati alapokat, amelyek segítségével képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére.

A projekt keretében 241 fő végezte el sikeresen a képzéseket, és zárták a tanfolyamokat tanúsítvánnyal, OKJ-s részszakképesítő bizonyítvánnyal.

A projektben résztvevő munkavállalóink részére a trénerek, szakmai, gyakorlati oktatók mellett folyamatosan rendelkezésre álltak a mentorok segítő, támogató szolgáltatások. A tevékenységek a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetekkel való szoros együttműködés keretében valósultak meg.

A megvalósítás időtartama: 2018. január 15. – 2019. december 31.

A projekt összköltsége: 100 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

_

Motiváló képzések és támogató szolgáltatások a Start Nonprofit Kft-nél

A projekt célja, a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai- és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci és segítő szolgáltatások biztosításával.

A TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0020 azonosítószámú projekt során a Start Nonprofit Kft. alapvető képzést valósított meg közel 5 hónapon át, összesen 384 óra időtartamban, 175 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállaló bevonásával.

A projektben résztvevő munkavállalóink részére folyamatosan rendelkezésre álltak Társaságunk segítő szakemberei, segítő-, és támogató szolgáltatások biztosításával.

A projektet megvalósító Start Nonprofit Kft. és a projektben dolgozó szakemberek kiemelt célja volt, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzésének, fejlesztésének lehetőségét minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa és támogassa.

A tevékenységek a TÁMOP-5-3-8—11/A1 kiemelt projektet megvalósító főkonzorciummal, valamint munkaerő-piaci szolgáltató szervezetekkel való szoros együttműködés keretében valósultak meg.

A megvalósítás időtartama: 2014. november 1. – 2015. március 31.

A projekt összköltsége: 159 985 200 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

 

 

Motiváló képzések és segítő szolgáltatások a Start Nonprofit Kft-nél

A TÁMOP-5.3.8.A2-12/1-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében a Start Nonprofit Kft.100 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló speciális- és alapvető képzését bonyolította le.

A projekt célja, a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai- és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci és segítő szolgáltatások biztosításával.

A képzések indítását készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia vizsgálat előzte meg. Ezt követően 2014. április 11-én 15 fő részvételével elindult az OKJ targoncás-raktáros képzés, melyet a Lensit Bt. bonyolít le. A két szakmára vonatkozó képzés összesen 370 órát ölel fel, melyből a targoncás képzés 90 óra, a raktáros képzés pedig 280 óra időtartamú.

A munkavállalóink 2014. május végén a targoncavezetői szakmai elméleti, gyakorlati és hatósági vizsgákat kiemelkedően jó eredménnyel, sikeresen teljesítették. A raktáros szakmához kapcsolódó elméleti és gyakorlati vizsgákra szeptember elején kerül sor.

2014. május 5-én 85 fő részvételével, 5 csoportban az alapvető képzések is elkezdődtek, melyet a Start Szakiskola és Speciális Szakiskola bonyolít. A képzés időtartama 384 óra, mely hétfőtől-péntekig napi 4 órában zajlik és 2014. szeptember 12. napjáig tart. Az alapvető képzés főiskolai és egyetemi végzettségű szociális szakemberek vezetésével kerül lebonyolításra, akik trénerként, oktatóként vesznek részt a programban. Az alapvető képzések tananyaga a TÁMOP-5.3.8.-11/A1 kiemelt projekt konzorciuma által került kidolgozásra, melyet A2 megvalósítóként bocsátottak rendelkezésünkre.

A tanagyag alapvetően a megváltozott munkaképességű munkavállalók készségeinek, képességeinek, személyiségének fejlesztését, önérvényesítő képességét segíti, támogatva ezáltal a későbbiekre vonatkozóan a nyílt munkaerő-piaci integráció sikerességét.

A projektben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére folyamatos és állandó segítő szakemberek és szolgáltatások állnak rendelkezésre. A foglalkozási rehabilitáció és szociális segítő munka területén sokéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembereink mentorként vesznek részt a programba. Folyamatos támogatást és segítséget nyújtanak a képzések és a munkavégző tevékenységek eredményességének segítésében, valamint ezen időszakban felmerülő fokozottabb pszichés megterhelés oldásában is.

A projektet megvalósító Start Nonprofit Kft. és a résztvevő szakemberek kiemelt célja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzésének, fejlesztésének lehetőségét minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa.

Társaságunk célja, hogy a munkavállalók eredményes, hasznos időszakot tudhassanak maguk mögött a programot követően remélve, hogy mind a speciális-, mind pedig az alapvető képzések által újabb tudásra, készségekre, képességekre tehettek szert, mely a hétköznapokban is és a munkavégzésben is eredményesen megtérül.